Kathleen Nitschke Named Ohio Rising Star

Kathleen Nitschke Named Ohio Rising Star

Kathleen Nitschke honored as 2012 Ohio Rising Star by Ohio SuperLawyers Magazine.